Usługi audytorskie i doradcze

kompleksowa oferta ekspercka

Wsparcie księgowe i transakcyjne

Firmom naszych Klientów zapewniamy szerokie, eksperckie wsparcie rachunkowości i controllingu. Zajmujemy się też doradztwem transakcyjnym. Nasz zespół doradców tworzą eksperci z wielu dziedzin – biegli rewidenci, specjaliści od wyceny przedsiębiorstw oraz doradcy podatkowi i prawnicy, którzy pomogą przy przekształceniu przedsiębiorstwa czy łączeniu spółek.

Doradzamy konkretnie – stawiamy na praktyczne i rzeczowe podejście. Niezależnie od charakteru usług, zawsze cechuje nas najwyższy profesjonalizm, a nasi eksperci bezpośrednio angażują się w pracę dla Klientów.

Audyt

Świadczymy usługi badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przygotowanych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a także grupowych pakietów sprawozdawczych. Wykonujemy też wszystkie inne usługi atestacyjne świadczone przez biegłego rewidenta.
 • Badania i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
 • Badania planów połączenia, podziału i przekształcania spółek
 • Badania sprawozdania założycieli spółki akcyjnej
 • Badanie pakietów grupowych (MSSF, US GAAP, grupowe polityki rachunkowości)
 • Przeglądy wg uzgodnionych procedur
 • Badania rozliczeń projektów unijnych, dotacji i grantów
 • Inne usługi atestacyjne

Doradztwo finansowo-księgowe

Oferujemy usługę weryfikacji księgowych i nadzoru księgowego. Weryfikacje księgowe polegają na sprawdzeniu czy księgowość spółki jest prowadzona rzetelnie i prawidłowo. W trakcie weryfikacji ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych weryfikujemy szczególnie ryzykowne obszary podatkowe i księgowe. W wyniku tych prac przedstawiamy Klientowi wnioski w postaci raportu, który zawiera opis zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz propozycję wdrożenia planu naprawczego.
 • Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe
 • Doradztwo w zakresie projektowania systemów i procesów ewidencyjnych i sprawozdawczych
 • Doradztwo w zakresie opracowania zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
 • Wsparcie księgowe we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Doradztwo w zakresie raportowania finansowego, zasad rachunkowości i kontroli wewnętrznej
 • Wsparcie w procesie przygotowania arkuszy konsolidacyjnych oraz sprawozdań skonsolidowanych
 • Opracowanie metod konsolidacji i integracji spółek po przejęciach, w tym alokacja ceny nabycia, niezbędna do prawidłowego rozliczenia księgowego transakcji zakupu spółek
 • Modele finansowe – elastyczne modele finansowe zawierające projekcje finansowe budowane na potrzeby transakcji kupna i sprzedaży, pozyskiwania finansowania zewnętrznego, restrukturyzacji operacyjnej i finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa (budżetowanie, controlling), zarządzania płynnością finansową, przygotowanie strategii przedsiębiorstwa

Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych

Oferujemy wsparcie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz opracowywaniu polityk rachunkowości.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych
 • Opracowanie polityk rachunkowości
 • Pomoc w procesie przygotowania sprawozdań finansowych, ocena zakresu wymaganych ujawnień i pomoc w ich konstruowaniu, pomoc techniczna
 • Pomoc w procesie przygotowania pakietów sprawozdawczych na potrzeby spółki dominującej oraz grupy kapitałowej
 • Usługi wsparcia przy audycie przeprowadzanym przez innego biegłego rewidenta

Usługi doradztwa transakcyjnego

W ramach usług doradztwa transakcyjnego oferujemy kompleksowy zakres wsparcia około transakcyjnego zarówno dla strony kupującej jak i sprzedającej.
 • Podatkowe i finansowe due dilligence dla strony kupującej
 • Przegląd i weryfikacja NOI dla nieruchomości inwestycyjnych –usługa typu due diligence dla spółek z sektora nieruchomościowego mająca na celu analizę, weryfikację i oszacowanie przychodów operacyjnych netto
 • Vendor due dilligence – usługa due dilligence dla strony sprzedającej
 • Wyceny przedsiębiorstw (spółek, grup kapitałowych, wydzielonych części biznesu) – niezależne oszacowanie wartości godziwej na potrzeby transakcyjne, zarządcze, sprawozdawcze, formalne lub podatkowe, oraz dla instytucji finansujących itd.
 • Wsparcie przy przeprowadzaniu procesów IPO