Rodo

Polityka ochrony danych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma audytorska BF Audyt z siedzibą w Warszawie, Wilanów Office Park ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709936, NIP: 9512452201, Regon: 369018310, kapitał zakładowy 10 000 złotych. Dane są przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa. Dane będą przechowywane przez 5 lat od momentu zakończenia czynności rewizji finansowych. W przypadku innych usług finansowych dane są przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do wykonania usługi bądź w okresie późniejszym celem dokumentacji wykonanego zlecenia. Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych na podstawie i zgodnie z art. 15-22 RODO. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości. W celu skorzystania ze swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@bfaudyt.pl.