Usługi audytorskie i doradcze

kompleksowa oferta ekspercka

Wsparcie księgowe i transakcyjne

Firmom naszych Klientów zapewniamy szerokie, eksperckie wsparcie rachunkowości i controllingu. Zajmujemy się też doradztwem transakcyjnym. Nasz zespół doradców tworzą eksperci z wielu dziedzin – biegli rewidenci, specjaliści od wyceny przedsiębiorstw oraz doradcy podatkowi i prawnicy, którzy pomogą przy przekształceniu przedsiębiorstwa czy łączeniu spółek.
Doradzamy konkretnie – stawiamy na praktyczne i rzeczowe podejście. Niezależnie od charakteru usług, zawsze cechuje nas najwyższy profesjonalizm, a nasi eksperci bezpośrednio angażują się w pracę dla Klientów.
audyt finansowy

Audyt

Świadczymy usługi badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przygotowanych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a także grupowych pakietów sprawozdawczych. Wykonujemy też wszystkie inne usługi atestacyjne świadczone przez biegłego rewidenta.
 • Badania i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
 • Badania planów połączenia, podziału i przekształcania spółek
 • Badania sprawozdania założycieli spółki akcyjnej
 • Badanie pakietów grupowych (MSSF, US GAAP, grupowe polityki rachunkowości)
 • Przeglądy wg uzgodnionych procedur
 • Inne usługi atestacyjne
doradztwo księgowe, analizy finansowe, controlling

Doradztwo finansowo-księgowe

Oferujemy usługę weryfikacji księgowych i nadzoru księgowego. Weryfikacje księgowe polegają na sprawdzeniu czy księgowość spółki jest prowadzona rzetelnie i prawidłowo. W trakcie weryfikacji ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych weryfikujemy szczególnie ryzykowne obszary podatkowe i księgowe. W wyniku tych prac przedstawiamy Klientowi wnioski w postaci raportu, który zawiera opis zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz propozycję wdrożenia planu naprawczego.
 • Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe
 • Doradztwo w zakresie projektowania systemów i procesów ewidencyjnych i sprawozdawczych
 • Doradztwo w zakresie opracowania zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
 • Wsparcie księgowe we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Doradztwo w zakresie raportowania finansowego, zasad rachunkowości i kontroli wewnętrznej
 • Wsparcie w procesie przygotowania arkuszy konsolidacyjnych oraz sprawozdań skonsolidowanych
 • Opracowanie metod konsolidacji i integracji spółek po przejęciach, w tym alokacja ceny nabycia, niezbędna do prawidłowego rozliczenia księgowego transakcji zakupu spółek
 • Modele finansowe – elastyczne modele finansowe zawierające projekcje finansowe budowane na potrzeby transakcji kupna i sprzedaży, pozyskiwania finansowania zewnętrznego, restrukturyzacji operacyjnej i finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa (budżetowanie, controlling), zarządzania płynnością finansową, przygotowanie strategii przedsiębiorstwa
badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta BF Audyt

Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych

Oferujemy wsparcie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz opracowywaniu polityk rachunkowości.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych
 • Opracowanie polityk rachunkowości
 • Pomoc w procesie przygotowania sprawozdań finansowych, ocena zakresu wymaganych ujawnień i pomoc w ich konstruowaniu, pomoc techniczna
 • Pomoc w procesie przygotowania pakietów sprawozdawczych na potrzeby spółki dominującej oraz grupy kapitałowej
 • Usługi wsparcia przy audycie przeprowadzanym przez innego biegłego rewidenta
doradztwo transakcyjne - analiza due diligence, wycena przedsiębiorstw

Usługi doradztwa transakcyjnego

W ramach usług doradztwa transakcyjnego oferujemy kompleksowy zakres wsparcia około transakcyjnego zarówno dla strony kupującej jak i sprzedającej.
 • Podatkowe i finansowe due dilligence dla strony kupującej
 • Przegląd i weryfikacja NOI dla nieruchomości inwestycyjnych –usługa typu due diligence dla spółek z sektora nieruchomościowego mająca na celu analizę, weryfikację i oszacowanie przychodów operacyjnych netto
 • Vendor due dilligence – usługa due dilligence dla strony sprzedającej
 • Wyceny przedsiębiorstw (spółek, grup kapitałowych, wydzielonych części biznesu) – niezależne oszacowanie wartości godziwej na potrzeby transakcyjne, zarządcze, sprawozdawcze, formalne lub podatkowe, oraz dla instytucji finansujących itd.
 • Wsparcie przy przeprowadzaniu procesów IPO
Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.